Pagdating ng islam at kristiyanismo

Kapag ito ay ginamit sa katawagang pangrelihiyon, ang kahulugan nito ay ang ganap na pagpapasakop at pagsunod sa nag-iisang Diyos - Ang Allah (swt).

pagdating ng islam at kristiyanismo-43

Ang Allah (swt) ay nagwika sa Banal na Qur'an 3 : "Anyayahan (ang Sangkatauhan) sa landas ng iyong Panginoon (sa Islam) ng may kaalaman (sa kapahayagan at Banal na Qur'an) at sa matuwid na pangangaral, at makipagtalakayan sa pamamaraang pinakamainam. lubos na nababatid ng Panginoon kung sino ang nangaligaw sa Kanyang landas, at Siya ang higit na nakababatid kung sino ang mga napatnubayan . Dalawang dahilan kung bakit dapat magbalik Islam: 1.

Sapagka't ito ang tanging relihiyon na ibinigay ng Diyos sa lahat ng Kanyang nilikha . Sapagka't ito rin ang unang relihiyon na sinunod ng mga ninunong Pilipino bago pa dumating ang mga Kastila o ang Kristiyanismo. Ang Islam ay isang salitang Arabic na nangangahulugan ng ganap na pagsuko at pagpapasakop.

Sa pag-aabuloy ng perang kinita, Bakit hindi na lang itulong sa madla, Maraming Kristiyano ang nagsisipagdusa, Nakaupong hari, walang ginagawa!

Pinagdadasal ka sa diyos na bato, Pati nga sa kahoy, wala namang kibo, Ang dasal mo dapat sa Diyos na totoo, Bakit nakaluhod sa tansong rebulto?

Ano ang karapatan ng asawang babae sa isa sa amin na kailangang tupdin?

Siya ay nagsabi: “Ang pakainin mo siya kapag ikaw ay nakakakain, at damitan siya kapag ikaw ay nakakapagdamit, at huwag mo siyang paluin sa mukha, at huwag mo siyang pagsalitaan ng masasama, at huwag mo siyang iwanan maliban sa bahay [maaari mo siyang huwag tabihan o sipingan]”.

Magbalik Islam, paanyayang ginagamit ng mga Muslim sa kanilang 1 (Sallallahu Alayhi Wa Sallam) na ang ibig sabihin ay: Nawa'y ang Kapayapaan at Pagpapala ng Allah ay mapasakanya. 2 (Subhanahu Wa Ta'Ala) na ang ibig sabihin ay Luwalhati sa Allah, ang Kataas-taasan.

Ito ay salitang nagpapahiwatig ng paggalang na itinuro ni Propeta Muhammad tuwing babanggit ng pangalan ng sinomang Propeta ng Allah. Paanyayang ginagamit ng isang Muslim upang hikayatin ang tao na magbalik sa tunay na relihiyon na ibinigay sa kanya ng Allah. 3 Paalala: Ang mga talatang (ayah) inyong nababasa sa aklat na ito ay hinango mula sa Banal na Qur'an at isinalin mula sa orihinal na wikang arabik batay sa pinakamalapit na kahulugan nito sa wikang tagalog.

Nawa'y ang kapayapaan at ang pagpapala ay sumakanyang Propeta na si Propeta Muhammad (Sallallahu Alayhi Wa Sallam) 1 , sa kanyang angkan at mga kasamahan at sa lahat ng taong tumatahak sa tamang landas hanggang sa Huling Araw.

Magbalik Islam ito ay isang paanyaya na may malalim na kahulugan.

(At-Tirmidi: 1162) Ang Sugo ng Allah r ay nagsabi pa: “Katotohanang ang nagtataglay nang may pinakaganap na Eeman [paniniwala] sa mga Muslim ay ang isang nagtataglay ng pinakamahusay na pag-uugali, at ang isang pinakamagiliw sa kanyang pamilya”. At ang Sugo ng Allah r ay nagsabi pa: “Ang pinakamainam sa inyo ay ang pinakamabuti sa inyo sa kanyang pamilya, at ako ang pinakamabuti sa aking pamilya”.

Tags: , ,